...

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie SPA Hotelu Gloria, jak i wykonujących rezerwacje telefonicznie, mailowo, online lub na zapytanie. Regulamin obowiązuje od momentu wyrażenia oświadczenia woli o skorzystaniu z jakichkolwiek usług lub produktów hotelu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej i na stronie www.hotelgloria.pl/regulamin

4. Informacja z wyskakującego okienka pop up (www.hotelgloria.pl) stanowi integralną część Regulaminu, jeśli nie zawiera treści propozycji pobytu.

5. Z powodu obostrzeń dot. COVID-19 – nie wszystkie udogodnienia są dostępne, niektóre usługi mogą ulec zmianie. Obecna sytuacja dotyczy wszystkich kanałów sprzedaży.

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 (nie wyłączając ew.przyszłych ograniczeń) – wymagane jest oświadczenie potwierdzające wyjazd służbowy-dotyczy wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w tym tel., e-mail, OTA, chyba że obowiązek ten zostanie uchylony aktami powszechnie obwiązującymi. Prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

4.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podanie telefonu kontaktowego.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowych od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu lub z powodu umyślnego nieopłacenia pobytu przy poprzednim zameldowaniu/wymeldowaniu. Odmowa może również wynikać z rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, patrz ust.5.

5. W szczególnych przypadkach, gdy mimo podjętych prób rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami a Gościem – ten drugi nie przejawia woli współpracy lub narusza postanowienia regulaminu hotelu lub narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dobra osobiste (cześć, dobre imię i inne) lub narusza przepisy powszechnie obowiązujące, pracownicy hotelu otrzymują bezwarunkowe prawo do odmówienia realizacji świadczeń w hotelu. Jednocześnie pracownicy hotelu mają prawo wyznaczyć wspomnianego gościa jako persona non grata w celu nie realizacji dla niego usług w przyszłości.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, chyba że zasady i warunki rezerwacji OTA, którego Gość jest klientem i wybiera SPA Hotel Gloria w Przemyślu jako miejsce zameldowania, stanowi inaczej.

7. Rezerwacja indywidualnego Gościa nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dodana przedpłata w wysokości co najmniej 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Goście, którzy zamierzają uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji lub planują dłuży pobyt niż 1 dzień, są zobowiązani uiścić 100% przedpłatę, potwierdzając drogą mailową (rezerwacja@hotelgloria.pl) intencję przedpłaty, wówczas brak zaliczki lub 100% przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Zasady rezerwacji grup zorganizowanych są ujęte w ustaleniach pomiędzy Działem Sprzedaży SPA Hotel Gloria (turystyka@hotelgloria.pl) a Organizatorem grupy w postaci korespondencji mailowej lub zawartej umowy pisemnej.

8.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa indywidualnego w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostanie zwrócona. Postanowienie tego ustępu nie neguje bezzwrotnego charakteru rezerwacji pokoi w OTA, zwłaszcza w Booking.com, gdzie zwrot kwoty za zamówiony pobyt nie jest możliwy od momentu dokonania rezerwacji w SPA Hotel Gloria.

9. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. DCC – podczas wyboru sposobu przewalutowania (z rodzimej waluty na PLN albo bezpośredniego przewalutowania), gość dobrowolnie i w sposób dorozumiany pozwala na wybór przez pracowników odpowiedniej opcji, jeśli nie poprosi o własnoręczne wybranie opcji przewalutowania i tego nie zrobi. Hotel nie odpowiada za kurs walut i za usługę przewalutowania DCC, dlatego zwrot z tytułu niekorzystnego kursu wg.opinii Gościa jest niemożliwy. Bank Hotelu albo Gościa, w zależności od wyboru w usłudze DCC regulują kurs walut i przewalutowania, dlatego hotel nie ponosi za to odpowiedzialności.

§4 USŁUGI

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie na Recepcji, co umożliwi Pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

1) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gości

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu

4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

5) Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

– budzenie o wyznaczonej godzinie

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu w Hotelu z zastrzeżeniem §6 ust.4 Regulaminu,

– przechowanie bagażu Gościa

– zamawianie taksówki

Przegląd nagrania z kamery, za uprzednią zgodą Administratora nagrań, jest możliwy po spełnieniu określonych warunków:

– Gość wskazuje przedmiot poszukiwanego nagrania oraz miejsce jego wystąpienia. Brak kamery w miejscu wystąpienia sprawy uniemożliwia zdobycie nagrania.

– Gość oświadcza swoją wolę świadomie, tj. nie znajduje się w stanie odurzenia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych

– sprawa jest, wg. obiektywnych kryteriów, istotna i dot. wyłącznie mienia Osoby zgłaszającej. Zgodnie z §4 ust.3, tiret 2 dot. bezpieczeństwa zachowania tajemnicy o Gościu, nie jest możliwe udostępnienie nagrania dot. konkretnej Osoby/Osób osobom trzecim, chyba że przepisy prawne dot. udostępniania nagrań funkcjonariuszom publicznym zwalniają Administratora nagrań z obowiązku zachowania tajemnicy.

– ciężar udowodnienia własności mienia spoczywa na Osobie zgłaszającej

– Osoba zgłaszająca jest Gościem w momencie trwania pobytu. Po wymeldowaniu, prawo do przeglądu kamer wygasa

– Gość wyznacza zakres czasowy do sprawdzenia w rejestrze kamer

– przedmiot poszukiwanego nagrania, istotność sprawy, zakres czasowy zgłasza Gość Recepcji, natomiast Recepcja przekazuje pisemnie zgłoszenie Administratorowi

– Administrator nagrań nie podejmuje poszukiwań nagrania po godz. 16.00, w weekend (sobota, niedziela) oraz podczas jego nieobecności w pracy.

– Administrator nagrań, w oparciu o zdobyte dane i po spełnieniu pow.warunków, dołoży wszelkich starań w celu znalezienia mienia Osoby zgłaszającej. Administrator,w oparciu o wiedzę techniczą nt.rejestratora i kamer, ustala możliwość albo brak możliwości zdobycia nagrania. Brak informacji oznacza niemożliwość znalezienia mienia wg. ustalonych kryteriów

– zgłoszenie przeglądu nagrania z kamery nie stanowi podstawy do anulowania opłaty za pobyt

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie rejestratora, magazynowane na nim dane oraz sprawność kamer na jego terenie. Jednocześnie Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ww. urządzenia z powodu Siły Wyższej oraz okoliczności od niego niezależnych.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody lub w trakcie jego pobytu lub po wyjeździe. W przypadku niemożliwości rozliczenia karty kredytowej, Gość rozliczy się gotówkowo.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okno oraz zamknąć drzwi na klucz.

5.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie, Hotel zrzeka się odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, jeśli ich utrata lub uszkodzenie wynikało z niedbalstwa, zaburzeń świadomości lub umyślnego działania na szkodę Hotelu przez Gościa, w szczególności wyłudzenia świadczeń. Ciężar udowodnienia utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Gościu Hotelu.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane w przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu. Parking jest miejscem monitorowanym, nie strzeżonym.

6. W przypadku rozbieżności ofert, wynikających z pomyłki Hotelu lub błędu jego zasobu informatycznego, Przedstawiciele Hotelu są zobowiązani wskazać prawidłowe zapisy oferty.

7. W przypadku overbookingu – Hotel dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Gości o braku dostępnego pokoju i ew.pomóc w znalezieniu innego lokalu o zbliżonym standardzie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu overbookingu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. Hotel nie bierze odpowiedzialności za zmianę właściwości rzeczy po upływie określonego czasu, dotyczy to w szczególności artykułów spożywczych.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje Gości indywidualnych przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, w innym wypadku pracownicy hotelu mają prawo do jej nieuwzględnienia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i Personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Kara za palenie w pokoju wynosi 100 zł.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Aby skorzystać z usług Wi-Fi, gość jest zobowiązany do zalogowania się do sieci Hot Spot (zwanej SPA Hotel Gloria Hotspot), akceptując jednocześnie warunki świadczenia usług i Regulamin hotelu. Podanie adresu mailowego na stronie startowej (splash page) SPA Hotel Gloria jest dobrowolne, Gość wtenczas wyraża zgodę na otrzymywanie maili z aktualnościami, promocjami i ofertami przez SPA Hotel Gloria, Hotel Korczowa i Hotel Mirage. Baza mailowa nie jest przekazywana osobom trzecim. Gość zachowuje jednocześnie prawo do wypisania własnego maila, klikając na dolny przycisk ”usuń z bazy danych”, widoczny w podesłanym od nas mailu lub prosząc o usunięcie maila z bazy danych za pośrednictwem rodo@hotelgloria.pl lub rezerwacja@hotelgloria.pl.

Aby pojawił się ekran logowania, należy:

1) wybrać punkt dostępu SPA Hotel Gloria Hotspot i ew. deaktywować na chwilę usługę VPN lub aplikację skanującą sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jeśli te mogą uniemożliwiać wywołanie ekranu logowania. SPA Hotel Gloria nie ponosi odpowiedzialności za skutki deaktywacji na chwilę VPN lub aplikacji skanującej sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i w pozostałych sytuacjach związanych ze sprzętem elektroniczym/innych ruchomości będących w posiadaniu gości na terenie hotelu, patrz §11 ustęp 4.

2) kliknąć na przycisk logowania (niektóre urządzenia wyświetlają prośbę o logowanie przed wejściem na przeglądarkę, inne pokazują ekran logowania po uruchomieniu przeglądarki, po wpisaniu np. www.onet.pl , www.google.pl lub innej strony)

3) jeśli punkt nie przynosi efektu, prosimy o odłączenie się od SPA Hotel Gloria Hotspot i ponownie podłączenie.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2002 r. nr. 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez SPA Hotel Gloria w Przemyślu przy ul.Sybiraków 31 oraz firmą Intur sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Łukasiewicza 8A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż SPA Hotel Gloria, przetwarza Państwa dane (adres email) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604, Rzeszów NIP: 813-348-57-04

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: rodo@hotelgloria.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

6. Poszczególni przedstawiciele działów mogą nosić firmowe plakietki z imieniem i nazwiskiem w celu uniknięcia próby podszywania się za pracowników hotelu osób trzecich.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą, czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i i ich wyposażeniu, poza nieznacznych przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Fundacja Niezależna Fonografia Polska upoważnia Hotel Gloria ul.Sybiraków 31 37-700 Przemyśl do wypożyczania Gościom, na czas pobytu, odbiorników TV, posiadanych przez Fundację i pozostających w jej wyłącznej dyspozycji na mocy umowy nr.509-2023-F z dnia 24.04.2023. Gość dobrowolnie wyraża zgodę na korzystanie z odbiorników TV, chyba że zrezygnuje z tego uprawnienia. Kategorycznie zabrania się przesuwania odbiorników audiowizualnych, uruchamia manualnego i automatycznego wyszukiwania kanałów. Co więcej, zabrania się dociskania kabla antenowego do głowicy telewizora. Hotel nie bierze odpowiedzialności za poprawne działanie kanałów TVz powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług: internetu, korzystania z prądu, gazu, wody, ogrzewania na terenie obiektu z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej. Jednocześnie, hotel nie bierze odpowiedzialności za utratę cyfrowych danych lub uszkodzenia sprzętu/innych ruchomości będących w posiadaniu gości z powodu ww.okoliczności lub Siły Wyższej, w szczególności złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich itp. aplikacji malware, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich. Przedstawiciele Hotelu dołożą wszelkich starań do przywrócenia poprawnego działania ww. usług przez bezpośrednią ingerencję lub zgłaszając informację o ustece odpowiedniemu podmiotowi.